POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Seguindo os principios de legalidade, lealdade e transparencia, poñemos á túa disposición esta Política de privacidade.

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

RESPONSABLE Cigurria O Campo, S.L.
NIF B32011066
OFICINA REGISTRADA Rúa Cigurria, 31 - 32350 - A Rúa (Ourense)
CONTACTO Correo electrónico info@acigurria.com Teléfono 988 31 15 80

Con que finalidade procesamos os teus datos persoais?

En Cigurria O Campo, S.L., dependendo da categoría de interesado en cuestión, tratamos a información que nos proporcionas cos seguintes fins:

CLIENTES POTENCIAIS: Xestionar a posible relación comercial e / ou profesional, xestionar o envío da información solicitada e / ou resolver as consultas formuladas, facilitar as ofertas dos nosos servizos e / ou produtos de interese.
CLIENTES: Xestione a relación comercial e / ou profesional, facilite as ofertas dos nosos servizos e / ou produtos do seu interese.
PROVEEDORES: Xestione a relación comercial e / ou profesional.

Cal é a lexitimidade para o tratamento dos teus datos?

A base legal para o tratamento dos teus datos persoais, dependendo da categoría de interesado en cuestión, pode ser:

CLIENTES POTENCIAIS
Art. 6.1.b RGPD: aplicación, a petición do interesado, de medidas precontractuais (estimacións, formularios de pedidos, ofertas de servizos ...).
Art. 6.1.f RGPD: interese lexítimo (enviar a información solicitada, responder a consultas formuladas ...).
Art. 6.1.a RGPD: consentimento do interesado (facilitar as ofertas dos nosos servizos e / ou produtos).

CLIENTES Art. 6.1.b RGPD: execución dun contrato no que o interesado é parte.

PROVEEDORES Art. 6.1.b RGPD: execución dun contrato no que o interesado é parte.

Os datos que lle solicitamos son adecuados, pertinentes e estritamente necesarios e en ningún caso está obrigado a fornecernos, pero a súa falta de comunicación pode afectar o propósito do servizo ou a imposibilidade de prestalo.

Canto tempo conservaremos os teus datos persoais?

Os seus datos gardaranse durante o tempo mínimo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido, así como para cumprir as responsabilidades que poidan derivarse deste e de calquera outro requisito legal.

A que destinatarios se comunicarán os teus datos?

Cigurria O Campo, S.L. non comunicará os seus datos a ningún terceiro, a non ser que se lle indique expresamente.

Ademais, informámoslle que determinados datos, en virtude da normativa vixente ou da relación contractual que mantén con Cigurria O Campo, S.L., poden ser comunicados a:

  • Bancos e entidades financeiras para a recollida de servizos contratados e / ou produtos comprados.
  • Administracións públicas con competencia nos sectores de actividade de Cigurria O Campo, S.L., cando así o estableza a normativa vixente.

Cales son os teus dereitos cando nos proporcionas os teus datos?

Os dereitos de protección de datos que os interesados ​​poden exercer, cando proceda, son:

  • Dereito a solicitar acceso a datos persoais relacionados co interesado.
  • Dereito de rectificación ou supresión.
  • Dereito de oposición.
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento.
  • Dereito á portabilidade de datos.
  • Dereito a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado de datos.

Os titulares dos datos persoais obtidos poderán exercer os seus dereitos de protección de datos persoais enviando unha comunicación escrita ao domicilio social de Pescados A Cigurria S.L .. ou ao enderezo de correo electrónico indicado para tal efecto, info@acigurria.com.

Modelos, formularios e máis información dispoñible sobre os seus dereitos no sitio web da autoridade nacional de control, Axencia Española de Protección de Datos, en adiante, AEPD, www.aepd.es

Podo retirar o consentimento?

Ten a posibilidade e o dereito de retirar o consentimento para calquera propósito específico concedido nese momento, sen afectar a legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Onde me podo queixar se considero que os meus datos non se procesan correctamente?

Se algún interesado considera que os seus datos non son tratados correctamente por Cigurria O Campo, S.L. ou que as solicitudes para o exercicio dos dereitos non foron atendidas de xeito satisfactorio, pode presentar unha reclamación ante a autoridade de protección de datos correspondente, sendo a AEPD a indicada no territorio nacional, www.aepd.es.

Seguridade e actualización dos teus datos persoais

Co obxectivo de protexer a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle que adoptou todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais proporcionados. Todo isto para evitar a súa alteración, perda e / ou tratamento ou acceso non autorizado, como esixe a normativa, aínda que non existe seguridade absoluta.

É importante que, para que poidamos manter os seus datos persoais actualizados, nos comunique sempre que haxa algún cambio nel.

Confidencialidade

Cigurria O Campo, S.L. informa que os seus datos serán tratados co máximo celo e confidencialidade por todo o persoal implicado nalgunha das fases de procesamento. Non transferiremos nin comunicaremos os seus datos a ningún terceiro, excepto nos casos previstos na lei ou a menos que o interesado nos autorice expresamente.